Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/makash.org.il/public_html/dev/wp-includes/post-template.php on line 293

CELEBRATE

 

C:\Users\owner\Documents\aa_webs_domains_sites\web_sites_newer\makash_2016\graphics\celebrate\celebrate-logo.gif

 

מיזם CELEBRATE היה אחד הפרויקטים רחבי ההיקף ביותר בהובלת אגד משרדי החינוך האירופים לתקשוב .(EUN European Schoolnet) השתתפו 23 שותפים ממדינות שונות וביניהם גם מקש. ראה: http://celebrate.eun.org 

המיזם אפשר למקש להיות הגורם החלוצי בישראל בהחדרת המושג והיישום של עצמי למידה (Learning Objects)/.

CELEBRATE פיתח פדגוגיה ללמידה מתוקשבת המבוססת על חזון לפיו משמעות המושג "תוכן" תשתנה בעתיד וכך גם האופן בו התוכן יופק ויסופק בסביבות מקוונות.

ייחודיותו של מיזם זה היא התנסות בשילוב שימוש בעצמי הלמידה ופדגוגיות. המיזם קידם את השימוש בעצמי למידה ליצירת רצף בתכניות הלימודים לפי התאמת המורה.

מטרות המיזם:

  • המיזם אפשר גישה לדגם מאוד רחב של מאגר של תכנים דיגיטאליים עבור בתי ספר. הדגם יכלול את היכולת לשיתוף במסה קריטית של עצמי למידה (Learning Object, LOs) ומרכיבים (components) שניתן לעשות בהם שימוש ליצירת עצמי למידה.

  • הפרויקט בחן אופנים  בהם ניתן לשלב עצמי למידה מסוגים שונים בתוך מערכות לניהול הלמידה מדגמים חדשים המסופקות על ידי חברות מסחריות שונות.

  • המיזם בחן את המידה בה מערכות אלה מסוגלות לתפעול משותף (interoperability)   בסביבות עבודה אמתיות.

  • המיזם כלל כ- 500 בתי ספר נבחרים, להם תתאפשר גישה למאות עצמי למידה ולמערכת ניהול הלמידה.

  • המיזם בחן האופן בו מערכות גמישות של פיתוח תכנים והפצתם משפיעות על תהליך הלמידה ועד כמה מסוגלות מערכות אלה לתמוך בגישות למידה קונסטרוקטיביסטיות (Constructivist learning models)

  • המיזם בחן במיוחד את המידה בה עצמי למידה מעודדים מיומנויות חיוניות בעידן הדיגיטאלי כגון עבודה שיתופית, יצירתיות, עבודה בין תחומית, הסתגלות, תקשורת בין תרבותית ופתרון בעיות.

קישורים:

מהם עצמי למידה?

יעדים של מיזם Celebrate

מקש לקידום יישומי תקשורת מחשבים בחינוך תרבות ומדע