Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/makash.org.il/public_html/dev/wp-includes/post-template.php on line 293

עיצוב כיתת העתיד -ITEC מיזם

מיזם iTEC –מעצבים את כיתת העתיד

 

 

המיזם iTEC (Innovative Technologies for Engaging Classrooms) פעל בשנים 2010-2014 וממשיך לפעול כיום באמצעות רשת מעבדות כיתת העתיד. 90 כיתות ועשרות מורים מישראל נטלו חלק פעיל בו.

מקש פיתח ויישם מודל לפיתוח ארגוני עבור בתי ספר המעוניינים להרחיב את היישום של גישת iTEC להטמעה כוללנית של פדגוגיות וטכנולוגיות חדישות.

במסגרת המיזם מקש והמינהל למדע וטכנולוגיה של משרד החינוך היו שותפים לפעילות בהובלת אגד משרדי החינוך האירופיים לתקשוב (EUN – European Schoolnet).  יתר השותפים כללו משרדי חינוך, ספקי טכנולוגיות ומוסדות מחקר שפעלו יחד בכדי לשנות הדרך בה הטכנולוגיה מיושמת בבתי ספר.

המיזם ערך ארבע סבבים של התנסות בתוצרים בהם השתתפו יותר מ-90 כיתות מישראל. עשרות מורים מישראל השתתפו בהשתלמויות, קיבלו הדרכה צמודה ונגישות לפדגוגיות והטכנולוגיות המתקדמות שפותחו במסגרתו. 

המורים מישראל היו שותפים ליותר מ- 2500 כיתות ב-20 מדינות אירופאיות בתהליך פיתוח מוד בר קיימא לעיצוב יסודי מחדש של ההוראה והלמידה. המיזם כלל 26 שותפים כולל 14 משרדי חינוך. 

חומרי ההדרכה ומשאבי הלמידה שפותחו במסגרת המיזם מפורטים בהמשך:

  

מבוא: הסברים כלליים על מיזם עיצוב כיתת העתיד ITEC

הסבר על מיזם ITEC

הסבר על מיזם עיצוב כיתת העתיד ITEC

הפניות  למשאבים של מיזם ITEC   שהוכנו על ידי מקש עבור המפקחים

מצגות אודות מיזם עיצוב כיתת העתיד ITEC

מצגת בכנס אווה מינרבה: ITEC  ו- inGenious     

הצגת מיזם כיתת העתיד ITEC   על ידי לימור ריסקין

הצגת מיזם כיתת העתיד ITEC  בכנס מיט"ל 2012 על ידי דב וינר

הצגה ממוקדת על היבטי החדשנות של מיזם כיתת העתיד ITEC  על 
ידי סילבנה וינר

מצגת מפורטת עם הדרכה על Teamup כלי לתמיכה בעבודה בקבוצות
 קטנות בכיתה

התערבויות לפיתוח ארגוני של בית הספר

מכתב למנהלים של בתי הספר המדגימים

תהליך ההתערבות בבית הספר

הצעת מקש לתהליך התערבות ארגונית בבית הספר

מצגת: מערכות אנושיות וארגוניות לקידום יישומי תקשוב בבתי ספר – 
גישת פיתוח ארגוני במיזם ITEC
סילבנה וינר (מקש) ויואב פק (מכון כיוון)

משאבים שהוכנו לסבבים השונים של מיזם עיצוב כיתת העתיד ITEC

סבב פעילות 1

הנחיות למורה המשתתף בניסוי - פעילויות למידה

ברוך הבא לקהילת המורים

איסוף נתונים בחוצות בית הספר

השתתפות מלאה בקהילת המורים

אבי טיפוס לניסויסבב 1

הנחיות עבור המתאם הפדגוגי הלאומי; הנחיות עבור המתאם 
הטכני הלאומי; סיפור למידה א: מיזם חקר בחוצות בית הספר; 
סיפור למידה ב: עבודה עם מומחים חיצוניים

עבודה עם מומחים חיצוניים (הסבר למורים)

עבודת צוות (הסבר למורים)

מבזקי החדשות  (הסבר למורים)

משוב למורים (הסבר למורים)

שאלון למורים המשתתפים בניסוי על עצמם ועל בית ספרם

לוח מועדי הסבבים השונים של ניסוי ITEC

סבב פעילות 2

יצירת קבוצות קטנות של תלמידים בכיתה (Teamup)

שיתוף פעולה בין תלמידים בודדים או בין קבוצות של תלמידים

גלישה מכוונת לשם למידה (איסוף קישורים)

רפלקסיה (דיווחי תלמידים על התקדמות עבודתם)

משוב רוחבי לחברים

שיתוף מידע בין תלמידים בקבוצות

תיעוד תוצאות הלמידה

הסבר לקראת סבב שני של ITEC

התנסות iTEC מחזור 2 - חוויות למידה

מתמטיקה בסביבה רב תרבותית;הטמעה של הכנה לבחינה בפעילויות  הלמידה;תלמידים יוצרים מקורות בתחום המדעים

מצגת מפורטת לקראת סבב 2 של ITEC

סבב שני  משאבים למורה

התנסות iTEC מחזור 2 – סיפורי למידה

הטמעה של הכנה לבחינה בפעילויות הלמידה; התנסות iTEC 
מחזור 2  סיפורי למידה

סבב פעילות 3

הסבר על סבב שלישי של ITEC  עיצוב השתתפותי 

סבב 3: פעילויות למידה וסיפורי למידה

דף תכנון לקראת פעילות הלמידה (עיצוב)

מצגת על סבב שלישי (להדפסה)

מצגת ITEC  לסבב השלישי

סיפורי למידה לסבב 3

סיפור למידה 1: לעצב מחדש את בית הספר; סיפור למידה 2: הדמיית פני  כדור הארץ; סיפור למידה 3: עיצוב הדמיה בפיזיקה; סיפור למידה 4:  עיצוב משחק ללימוד מתמטיקה

פעילויות למידה לסבב 3

פעילות למידה 1: תדרוך אודות העיצוב; פעילות למידה 2א': שאלות  בנוגע להקשר  תצפית; פעילות למידה 2ב': שאלות בנוגע להקשר - 
יצירת אמות מידה; פעילות למידה 3: עיצוב המוצר; פעילות למידה 4:  סדנת עיצוב בהשתתפות הלומדים; פעילות למידה 5: עיצוב סופי של  המוצר; פעילות למידה 6: חשיבה על התהליך

מתווה לראיון מורים לסיכום סבב 3 של ITEC

סבב פעילות 4

הכנה למבחן באופן מהיר ויעיל

הכה את המומחה

מצגת בעברית אודות פעילויות בסבב 4 של ITEC

כלים לשימוש בסבב 4 : Teamup and Widgets

סיפורים ופעילויות למידה   בסבב 4

לחלום; לחקור; למפות; רפלקסיה; לעשות; לשאול; להציג; 
לעבוד במשותף.

English: Dimensions in maturity for innovation

English: Digital producers

English: Gamers for the win

English: Home school communication

English: Our school our environment

English: Personal learning agent

English: The flipped classroom

English: Cycle 4 Learning Stories and Activities

English: Cycle 4 Learning Stories

English: Cycle 4 Learning Stories and Activities

English: Support for writing learning scenarios

English: Key trends driving the development of the future classroom

מקש לקידום יישומי תקשורת מחשבים בחינוך תרבות ומדע