Transnational Memory

ISTME In search of transcultural memory in Europe

ISTME – In search of transcultural memory in Europe

החיפוש אחר זכרון שמעבר לתרבויות באירופה

זאת יוזמה שחותרת לפעול מעבר לזכרון הממוקד לאום שנוטה לגלם הקשר בין תרבות, אומה וזכרון. באופן חלופי היוזמה מבקשת לחקור הדינמיקה של הזכרון שמעבר לתרבויות באירופה כיום. המוקד הוא בלמידה על הדרך בהן הזכרונות של של המאה העשרים מלאת הטרדות מועברים ומתקבלים מסביב לאירופה. תוך כדי כך נעשה ניסיון לבחון המתח בין החתירה לזכרון אירופי משות, או אתיקה משותפת של זכרון, מצד אחד וריבוי סכסוכי הזכרון שנובעים מהפיצול של אירופה באין ספור קהילות זכרון, מאידך.

היוזמה מסתמכת על תובנות תאורטיות חדשות שמצביעות על החשיבות של נדידת זכרונות, תיווך ומדיה חדשה. לאור זאת היא חותרת לפתח שיטות חדשות ללמוד ולהשוות את ההשפעות של העברת הזכרון מעבר לגבולות תרבותיים. היוזמה שואפת לפתח לימודי הזכרות האירופיים מבחינה תאורטית ומתודולוגית תוך התמקדות בטרנסתרבותיות (מעבר לתרבויות), יכולת לפעול ו-קליטה. היוזמה גם חותרת דרכים להכלה של סכסוכי זכרונות

 

האתר של היוזמה

פרסומים

כנסים וסמינרים

תכנית הכנס בבודפשט, הונגריה

תוכנית הכנס בדוברובניק, קרואטיה

 

מאמרים שהוצגו על ידי מקש 

מצגת: תפקידם של משאבים דיגיטליים/מקוונים בקהילות התפוצה היהודית

מאמר: תפקידם של משאבים דיגיטליים/מקוונים בקהילות התפוצה היהודית

מצגת: מדע אזרחים בקהילת זכרון טרנס-לאומית

תמצית: מדע אזרחים בקהילת זכרון טרנס-לאומית