Scholarly Communities

COST Open Scholarly Communities in the Web

אתר המיזם

המטרה העיקרית של המיזם היה להתניע שיתוף פעולה בכדי ליצור תשתית וירטואלית שתאפשר לקהילה של חוקרים במדעי הרוח (לא ממוקמתבמרחב) ליטול חלק במחקר שתפני ולפרסם את תוצאותיו בווב.

היוזמה שאפה לפתח מערכת למידה מקוונת שתחבר בין מחקר וחינוך. הכוונה הייתה לפעול מעבר להעברת ידע לקראת פיתוח והגברת מיומנויות חשיבה ביקורתית ופעילות מדעית עצמאית בין תלמידי מחקר וחוקרים צעירים. מקש הוזמנה להצטף ליוזמה בעקבו השאיפה הזאת.

שיתוף הפעולה התבצע באמצעות שלושה קבוצות עבודה: קבוצה 1 עסקה בקהילות; קבוצה 2 בתוכנה; וקבוצה 3 במדיניות. ניתן לקבל פרטים נוספים באתרים של היוזמה וכן פירוט של תכנית העבודה במסמך, מזכר הבנות של המיזם

מקש השתתפה באופן פעיל ברשת שהתפתחה במסגרת היוזמה הזו. בעקבות זאת מקש השתתפה בהכנת, יחד עם ב”ס הגבוה למחקר בפיזה, של הצעה שהוגשה למימון הנציבות האירופית (מדיו לענן). למרות הניקוד הגבוה ההצעה לא זכתה למימון

מצגת בסמינר בקורטונה, איטליה 9-11 אפריל 2015

From Ink to Cloud the European Correspondence of Jacob Burckhardt

Digital Content, VREs (Virtual Research Environments) and Communities of Practice

 

מצגת בסמינר של היוזמה בברגן, נורבגיה 28-30 מאי 2010
 Our communities with a view towards e-Learning

Europeana for Scholarship, research and eLearning (archived version here)

 

משאבים ומצגות של המיזם